دتکتور آدرس پذیر

دتکتور آدرس پذیر حرارتی

حساس به دود

مقاوم

خفن